انواع سایز‌های لیوان کاغذی

جدول مشخصات سایزی لیوان های کاغذی تک جام

اطلاعات فنی
سایز 90cc 3oz
سایز 120cc 4oz
سایز 180cc 8oz
سایز 220cc 9oz
سایز 360cc 12oz
سایز 480cc 16oz

نمونه طرح‌های شرکت تک‌جام سبز (G & M)