انواع سایز‌های لیوان کاغذی

جدول مشخصات سایزی لیوان های کاغذی تک جام

اطلاعات فنی
سایز ۹۰cc ۳oz
سایز ۱۲۰cc ۴oz
سایز ۱۸۰cc ۸oz
سایز ۲۲۰cc ۹oz
سایز ۳۶۰cc ۱۲oz
سایز ۴۸۰cc ۱۶oz

نمونه طرح‌های شرکت تک‌جام سبز (G & M)